Ovlašteni računovođa osposobljen je za pružanje knjigovodstvenih usluga za poduzeća, obrtnike, neprofitne organizacije u slijedećim oblastima:

Knjigovodstveni poslovi

 • ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa
 • ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalnih i materijalnih ulaganja, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, sve propisane porezne evidencije
 • kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi
 • obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija
 • cijelovit obračun plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja
 • obračun amortizacije i druge potrebne pripreme za izradu temeljnih  financijskih izvještaja i izvještaja Državnom zavodu za statistiku
 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobitka i gubitka, obračuni članarina i bilješke uz financijske izvještaje
 • izrada obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika
 • cjelovit obračun ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika

Usluge poreznog savjetovanja i izrade poreznih prijava

 • savjetovanje Poduzetnika u svezi poreznih pitanja
 • priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava – za poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza, porez na dohodak, porez na dobit
 • sudjelovanje u zastupanju Poduzetnika pred nadležnim organima Ministarstva financija Republike Hrvatske, pomoć pri izradi prigovora i potrebnih obrazloženjam dopunskih izvještaja i slično

Posebni plansko-analitički poslovi

 • sastavljanje mjesečnog obračuna rezultata poslovanja prema zajednički utvrđenoj metodologiji koju će prije njene primjene verificirati Poduzetnik i Servis
 • izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i Državni zavod za statistiku
Scroll to Top