33025b91-7d2e-4cf4-bf0c-849961c3189f

Naziv programa : G-Media 
Operativni sustav : Windows 8, 10 
Tip program : Desktop, Internet    


G-Media je višekorisnički programski paket (klasična server-klijent aplikacija). Baza podataka se nalazi na serveru, a istoj se pristupa sa PC-klijent strojeva. G-Media je kompleksno softversko rješenje, koje u sebi objedinjuje sve elemente potrebne za obavljanje marketinške djelatnosti. No unatoč kompleksnosti korištenje ovog programa je jednostavno i intuitivno.

Aplikacija G-Media namijenjena je marketinškim agencijama u njihovom radu prilikom zakupa oglasnog prostora na medijima kao što su TV, RADIO, TISAK, INTERNET I OUTDOOR. G-Media je dizajnirana da olakša posao agencijama prilikom obrade primljenih narudžbi, izrade media planova te kvalitetnog i blagovremenog odziva na sve zahtjeve koje klijenti traže od agencije a odnose se na objavljivanje reklamnih spotova u medijima. Također agencija promptno dobiva uvid u financijsko poslovanje sa svojim klijentima u onom obliku koji je potreban za svakodnevnu komunikaciju sa istim.

Za oglašavanje na gore navedenim medijima potrebno je kreirati media plan koji precizira tremin u kojima se obavlja oglašavanje, njihovo trajanje, poziciju osnovnu cijenu, razne vrste popusta kako za kupca tako i za agenciju i niz drugih parametara koj su specifični za svaki medij ponaosob. Kreiranje media planova za sve vrste medija TV, TISAK, RADIO, INTERNET I OUTDOOR je centralni dio ove aplikacije. Nakon kreiranja media plana isti se u formatu pdf-a šalje kupcu, te nakon usuglašavanja isti koristi za slanje narudzbe prema dobavljaču (mediju za koji se radio plan). 

Nakon usuglašavanja media plana kako sa kupcem tako i sa medijima za koji se radi media plan isti se realizira. Prema kupcu ide faktura za media plan koji je realiziran, a prema agenciji stiže faktura od strane medija za koji je media plan rađen. 

Ovaj drugi financijski dio odnosno fakturiranje prema kupcu kao i evidencija ulaznih faktura od strane medija na kojima je izvršeno oglašavanje (dobavljača za agenciju) te povezivanje istih sa stavkama media plana je takodjer sastavni dio aplikacije G-Media. Pored mogućnosti slanja faktura klasičnim putem u papirnatom ili pdf obliku, omogućeno i slanje e-računa prema kupcima što ubrzava i pojeftinjuje isti.

Kreiranje faktura koji se odnose na media planove je automatizirano jer se izborom media plana koji se fakturira u istu automatski prenose svi financijski elementi potrebni za fakturu kao i oni specifični za media plan (Klijent, Brand, Kampanja, Period ...) Ovakav način rada gdje su svi elementi procesa unutar iste baze podataka, omogućuju bogati set izvješća i analize svih relevantnih podataka u veoma kratkom periodu. 

Za pretrażivanje podataka na raspolaganju je korišćenje brzih filtera kao i kompleksno pretraživanje po raznim poljima koristeći and i or logičke elemente. 

Export podataka u Excel  sa svih tabela je standardna opcija. 

Svi izvještaji mogu se printati ili snimiti u PDF formatu.

Takodjer je omogućeno i pivotiranje na tabelama direktno u aplikaciji bez potrebe exporta podataka u excel. 

Pristup aplikaciji je omogućen isključivo preko korisničkog imena i passworda. Postoje dvije vrste korisnika: Supervisor i Operater. Operateri se mogu definirati kao korisničke grupe u ovisnosti o pristupu pojedinim opcijama programa. Za svaku tabelu, polje, opciju menija mogu se definirati prava pristupa. 

Scroll to Top