sdsadasda ddadas

Naziv programa : G-Prodaja 
Operativni sustav : Windows 8, 10 
Tip program : Desktop 


G-Prodaja je višekorisnički programski paket namijenjen veleprodajnim i maloprodajnim trgovinama. Obuhvaća sve elemente potrebne za svakodnevni rad takvih trgovina (ulaz robe sa kalkulacijom,  izdavanje računa, fiskaliziranje izdatih računa (keš), otpremnica, izdatnica, povrat robe, inventura, skladišna evidencija…) plus knjiga IF/UF sa salda kontima kupaca i dobavljača.

Neke od karakteristika programskog paketa G-Prodaja su:

  • Adresar poslovnih partnera sa svim relevantnim podacima (adresa, MB, fax, telefoni, kontakt osobe, žiro račun, e-mail…) uz automatski uvid u IF-e i UF-e odabranog partnera.
  • Šifrarnik artikala sa podacima o nabavnoj i prodajnoj cijeni, te stanju na skladištu kao i podaci koji omogućuju ispis uvoznih deklaracija za odabrane artikle. Također je za svaki atikal na koji se ‘postavimo’ moguć uvid u njegovu skladišnu karticu, te ispis iste. Artikli se mogu podijeliti u klase, što kasnije omogućuje preciznija izvješća.
  • Evidencija ulaznih faktura (primke) sa kalkulacijom i zaprimanjem robe u skladišta. Ulazna Kalkulacija; za zadanu fiksnu maržu izračun vele i maloprodajne cijene, te za zadanu fiksnu vele ili maloprodajnu cijenu izračun marže.
  • Kreiranje svih operativnih dokumenata (predračuni, računi, otpremnice, izdatnice, narudžbenice, predatnice, jamstveni listovi, inventurne liste, cjenici), te njihov ispis. Ispis naljepnica (artikli, adrese partnera)
  • Rad sa blagajnom u maloprodaji, dnevni zaključak, dnevni utržak (pregled prometa, rekapitulacija dnevno, rekapitulacija ukupno) trgovačka knjiga, pregled izdatih računa, rad sa ladicom (vrijednost u ladici, ulaz, izlaz, isprazni ladicu).
  • Bogat set izvješća o skladišnom poslovanju (stanje zaliha, skladišna kartica pojedinačna i zbirna, pregled prometa –  ukupno, u veleprodaji, u maloprodaji, po dobavljaču i kupcu – artikli koji nedostaju, te financijskom (salda konti kupaca i dobavljača, PDV, kartica partnera, kupci/dobavljači, zakašnjeli, za naplatu…)
  • Prijenos svih izdatih Računa u Knjigu IF-a/UF-a kao i evidencija svih ulaznih faktura i plaćanja po istim, te na temelju toga bogat set izvješća o financijskom stanju agencije, kao i salda konti kupaca i dobavljača.
  • Ulaz u program obezbijeđen je preko sigurnosne zaporke, a moguće je definirati diferencijalan pristup pojedinim opcijama za različite korisnike ili grupe korisnika programa.
  • Automatska Sigurnosna pohrana podataka na fiksni i izmjenjivi medij
Scroll to Top